Beranda Kabupaten Toli-Toli

Kabupaten Toli-Toli

NO SEKOLAH & MADRASAH ALKHAIRAAT
 
1 MADRASAH ALIYAH ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah 2 Madrasah
  Jumlah Guru 43 Guru
  Jumlah Murid 436 Murid
  Keterangan
       
2 SMA ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah
  Jumlah Guru
  Jumlah Murid
  Keterangan
       
3 SMK ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah
  Jumlah Guru
  Jumlah Murid
  Keterangan
       
4 MTS ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah 4 Madrasah
  Jumlah Guru 46 Guru
  Jumlah Murid 620 Murid
  Keterangan
       
5 SMP ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah
  Jumlah Guru
  Jumlah Murid
  Keterangan
       
6 SD ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah
  Jumlah Guru
  Jumlah Murid
  Keterangan
       
7 MI ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah 2 Madrasah
  Jumlah Guru 20 Guru
  Jumlah Murid 280 Murid
  Keterangan
       
8 MDA ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah 3 Madrasah
  Jumlah Guru 8 Guru
  Jumlah Murid 125 Murid
  Keterangan
       
9 TK ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah 2 Madrasah
  Jumlah Guru 10 Guru
  Jumlah Murid 80 Murid
  Keterangan